Editorial Board

 

Senior consultant

Sun Chuanyao

Jiang Guibin

Chen Hongyuan

Wang Xuguang

Zhang Yukui

Qiu Dingfan

Yu Yuqin

Huang Benli

 

 

 

 

 

 

Director

Han Long

Deputy director

Zhan Kai

Editor-in-chief

Li Huachang

Executive deputy editor

Zhang Lianxiang

Members

Wan Yiqun

Deng Feiyue

Deng Bo

Wang Jingyu

Wang Haizhou

Wang Hui

Yin Wei

Feng Xianjin

Feng Jianyue

Bi Shuping

Liu Ying

Liu Jiemin

Sun Limin

Xing Zhi

Zhu Yan

Chen Xingguo

Li Wanchun

Li Yuwu

Li Huachang

Li Gongke

Li Guohui

Li Jianping

Li Li

Yu Xing

Song Wulin

Shao Xueguang

Wang Zhengfan

Wu Shuqi

Xiao Yiwu

Xin Renxuan

Yan Xiuping

Zhang Zhong

Zhang Jinghua

Zhang Yong

Zhang Xinrong

Zhang Xinxiang

Fan Shihua

Hang Wei

Luo Liqiang

Luo Shenglian

Yang Yi

Yang Zhongping

Yang Ronghua

Yang Ronghua

Zheng Guojing

Zhou Lianbi

Zhou Chunshan

Hou Xiandeng

Hu Bin

Zha Liusheng

Gao Jieping

Guo Dongfa

Jia Muxin

Jia Yunhai

Qian Xuefeng

Tang Weixue

Xu Jingjuan

Yuan Yuxia

Fu Bin

Huang Baogui

Jiang Wenquan

Lu Tongbu

Yan Guoqiang

Ju Huangxian